Samhällpolitiska Föreningen i Åbo r.f.

Föreningen vill bevaka den svenska befolkningens rättigheter, värna dess egenart, främja dess kulturella och sociala liv och trygga dess utkomst. Därtill vill föreningen främja goda relationer mellan den svenska och finska befolkningen i staden genom kulturell växelverkan, saklig information och förbättrade språkkunskaper.

Verksamhet

För att fullfölja sina syften bedriver föreningen informationsverksamhet i lokala frågor gällande samhällsplanering, utbildning, kultur, hälso- och sjukvård och andra aktuella ämnen som påverkar åbobornas livsmiljö.

Föreningens ekonomi

Föreningen erhåller medel för sin verksamhet genom att
  • motta understöd, gåvor och testamenten
  • med vederbörligt tillstånd anordna lotterier, basarer och penninginsamlingar
  • utge och sälja publikationer
Föreningen kan uppta lån och i mån av möjlighet ekonomiskt stöda verksamhet, vilken överensstämmer med föreningens syften.

Bli medlem

Till medlem kan antas i Åbo stad bosatt finländsk medborgare som omfattar föreningens syftemål. Medlem antas av styrelsen.


Bilden från Åbo stads bildarkiv
Aktiviteter

Föreningen ordna ett seminarium hösten 2017;
 
 D E L A K T I G H E T
Hur engagera?

Tisdagen den 5.12.2017 kl. 13-16

på Café Tiljan på Åbo svenska Teater,
ingång vid huvudantrén, Auragaten 10.

Seminariet är avgiftsfritt
och öppet för alla.

Öppna inbjudan och program här

Anmälan till seminarium

Observera Åbo svenska Teaters
erbjudande på Inbjudan, sista sidan!

Styrelsen
Syrelsens ordförande är Wilhelm Berlin, sekreterare Birgitta Hasselblatt och medlemmar Michael Lindholm, Kjell Wennström, Björn Taxell och Barbro Sipilä.

Kontakta gärna oss per e-post:

styrelsen@samhallspolitiska.fi

eller:

Svenska Samhällpolitiska Föreningen i Åbo r.f.,
Logarvaregatan 5, 20100 Åbo.